PUTOVANJE GIMNAZIJALACA U RUSIJU I FRANCUSKU NEIZVESNO ZBOG EPIDEMIJE VIRUSA KORONA U EVROPI

Tradi­cional­no puto­van­je pirot­skih gim­naz­i­jala­ca i nji­hovih pro­fe­so­ra u Fran­cusku po~ekom apri­la neizves­no je zbog epi­demi­je korona virusa u poje­din­im evrop­skim zeml­ja­ma, ka‘e za TV Pirot Bratislav Krsti}, direk­tor Gim­naz­i­je. Za puto­van­je dece i pro­fe­so­ra u Rusi­ju jo{ uvek nisu stigla uput­st­va i pre­poruke iz resornog min­istarst­va.