NOVI 4D ULTRAZVUČNI APARAT ZA DOM ZDRAVLJA PIROT

Dom zdravl­ja Pirot dobi}e naj­mod­erni­ji 4D ultrazvu~ni aparat. Ugov­or sa min­istarkom bez port­fel­ja zadu‘enom za demografi­ju i pop­u­la­cionu poli­tiku Slav­i­com \uki} Dejanovi}, u Palati Srbi­je, pot­pisao je zamenik gradona~elnika Piro­ta Vido­jko Panajotovi}.