DRAGANA TONČIĆ REIZABRANA ZA NAČELNICU PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Na~elnica Pirot­skog upravnog okru­ga Dra­gana Ton~i} obavlja}e ovu funkci­ju i u naredne ~etiri godine. Ovo je njen dru­gi man­dat. Prvi put na ovu funkci­ju imen­o­vana je 27. feb­ru­ara 2016. godine.