AKCIJSKE PONUDE TEHNOMEDIA CENTRA U PIROTU

Pro­da­jni lanac Tehno­me­dia cen­tar za potro{a~e u Piro­tu ovog mese­ca orga­nizu­je dve akci­jske ponude. Akci­je su po~ele ju~e.