VIKEND OBELEŽILI BROJNI DOGAĐAJI

Min­uli sport­s­ki vikend u Pirot obele‘ili su 5.Alekov mem­o­ri­jal, rukomet­ni turnir i Sve­tosavs­ki turnir u sport­skoj gim­nas­ti­ci. U rib­ri­ci ”Sport­s­ki vikend” gov­o­rimo i o kara­teu, fut­salu ‚ko{arci i sniubordu.