PROJEKAT ”ORGANSKA ZONA” U BABUŠNICI I DIMITROVGRADU

Posle uspe{ne obuke za organ­sku proizvod­nju povr}a 20 ‘ena iz op{tina Babu{nica i Dim­itro­v­grad nastavi}e da proizvo­di zdravu hranu. One su nova znan­ja i ve{tine o ovoj proizvod­nji stek­le kroz pro­jekat Organ­s­ka zona koji je uz podr{ku Evropske uni­je real­i­zo­va­lo udru‘enje ”Lu‘ni~ke rukotvorine” iz Babu{nice.