PROGRAM ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U SRBIJI

U pros­tori­ja­ma Ugov­orne okru‘ne privredne komore Pirot odr‘ana je radion­i­ca ”Pro­gram za pove}anje konkuren­tosti mal­ih i sred­njih preduze}a u Srbi­ji”. Ovaj pro­jek­ta finan­sira Evrop­s­ka uni­ja u okviru Pro­gra­ma za pod­sti­ca­je razvo­ja i ino­vaci­ja preduze}a na Zapad­nom Balka­nu, preko Evropske banke za obnovu i razvoj.