NADOGRADNJA VEZNOG TRAKTA

Za ide­jno re{enje i nado­grad­nju pop­u­larnog Veznog trak­ta u cen­tru gra­da iz grad­skog bud‘eta bi}e izd­vo­jeno 1,5 mil­iona dinara. Pre­ma re~ima na~elnika Odel­jen­ja za urban­izam, gra|evinarstvo i stam­beno komu­nalne poslove Zorana Krsti}a, ova odlu­ka je u skladu sa Planom gen­er­alne reg­u­lacije cen­tar Pazar.