PIROTU ZA MERE POPULACIONE POLITIKE 4,5 MILIONA DINARA

Zamenik gradona~elnika Piro­ta Vido­jko Pana­jo­tovi} danas je u Palati Srbi­je pot­pisao sa min­istarkom bez port­fel­ja zadu‘enom za demografi­ju i pop­u­la­cionu poli­tiku Slav­i­com \uki} Dejanovi}, ugov­or o vred­noj donaci­ji Piro­tu u izno­su od 4,5 mil­iona dinara. Novac je namen­jen za kupov­inu naj­mod­erni­jeg 4D ultrazvu~nog apara­ta za potrebe Slu‘be dijag­nos­tike Doma zdravl­ja Pirot. 

Vred­nost opreme je 4,5 mil­iona dinara, od toga je 3.895.000 dinara u~če{}šće Ministarstva,a 605.000 u~e{}e Gra­da Piro­ta. Min­istar­ka Slav­i­ca \uki} Dejanovi} pot­pisala je ugov­ore sa pred­stavnici­ma 88 lokalnih samoupra­va o dodeli bespovrat­nih sred­sta­va za sufi­nan­sir­an­je mera pop­u­la­cione poli­tike ~iji su pro­jek­ti prihva}eni na javnom pozovu za 2020.godinu. Za ove namene Vla­da Srbi­je u ovoj godi­ni izd­vo­ji­la je 650 mil­iona dinara.