ZAJEDNIČKA KONFERENCIJA PNS‑a I POKRETA DVERI

U medi­ja cen­tru Doma kul­ture zajedni~ku kon­fer­en­ci­ju za nov­inare odr‘ali su Pirot­s­ka nova sna­ga i Srp­s­ki pokret Dveri, sa koje su poz­vali gra|ane Piro­ta da bojko­tu­ju predstoje}e izbore na svim nivoima.