RIBOLOV U SRCU I NA PAPIRU

Kej u cen­tru gra­da samo je jed­no od mes­ta na kome su goto­vo svakod­nevno pirot­s­ki ribolov­ci. O nji­hovim ulovi­ma i aktivnos­ti­ma vi{e od dvade­set god­i­na izve{tava Alek­san­dar Ne{i}.