RASPISANI JAVNI POZIVI I KONKURSI NSZ‑a

Nacional­na slu‘ba za zapo{ljavanje raspisala je danas 13 javnih pozi­va i konkur­sa. Pozivi i konkur­si objavl­jeni su na saj­tu NSZ‑a.