RADIONICA O IZRADI PLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI PIROTA

U Piro­tu je odr‘ana tre}a radion­i­ca o izra­di Plana odr‘ive urbane mobil­nos­ti. Ovaj doku­ment izra|uje se uz podr{ku Stalne kon­fer­en­ci­je grado­va i op{tina. Deo je pro­jek­ta koji ova orga­ni­zaci­ja real­izu­je u sarad­nji sa Nema~kom orga­ni­zaci­jom za me|unarodnu sarad­nju GIZ.