PREKO 200 FOTOGRAFIJA NA KONKURSU (NE)BRIGA O KULTURNOM NASLEĐU

Na ovogodi{nji konkurs ”(Ne)briga o kul­turnom nasle|u” pristiglo je vi{e od 200 fotografi­ja. Najboljih 30 izlo‘eno je u Muze­ju Poni{avlja. Osim auto­ra iz Piro­ta u~estvovali su i autori iz drugih kra­je­va Srbije.