ODBORNICI USVOJILI PRVI REBALANS BUDŽETA

Na dana{njoj sed­ni­ci Gradske skup{tine, odbor­ni­ci su, pored osta­log, usvo­jili odluku o rebal­an­su bud‘eta i izve{taje o radu ustano­va kulture.