URUČENI SERTIFIKATI POLAZNICIMA OBUKE ZA POČETNIKE U POSLOVANJU

Uru~ivanjem ser­ti­fika­ta zavr{ena je dvod­nev­na obu­ka za po~etnike u poslo­van­ju. Obuku je orga­ni­zo­vala Region­al­na razvo­j­na agen­ci­ja Jug u sarad­nji sa Ugov­ornom okru‘nom privred­nom komorom Pirot. Odr‘ana je u pros­tori­ja­ma komore.