U SRBIJE NIJE REGISTROVAN NIJEDAN SLUČAJ OBOLEVANJA OD VIRUSA KORONA

Do 8 sati jutros tesi­ti­rani su uzor­ci jo{ ~etiri osobe koji su tako|e bili neg­a­tivni na novi virus korona , najnovi­ji su podaci Min­istarst­va zdravlja,koje dva puta dnevno a‘urira podatke na svom saj­tu. Sve zdravstvene ustanove u Srbi­ji dobile su korigo­v­ane algo­ritme za pos­tu­pan­je shod­no epidemiolo{koj situaci­ji u sve­tu.