SAOPŠTENJE OG NAJBOLJE ZA PIROT

 

Iz Odborni~ke grupe ”Najbol­je za Pirot” saop{teno je da sma­tra­ju da nema potrebe ulaz­i­ti u rat saop{tenjima i pozvi­a­ju Vladana Vasi}a da se, kako navode, ne sakri­va iza infor­ma­tivne slu‘be svo­je nove stranke, ve} da stavove su~eli u tv duelu sa jedi­nom opozi­cionom odborni~kom grupom ”Najbol­je za Pirot” navo­di se u saop{tenju. Iz ove odborni~ke grupe navode da bi teme duela, koje navode u saop{}tenju, bile aktuelne i zan­imljive Piro}ancima: bor­ba pro­tiv mini hidroelek­trana, nasel­ja­van­je migrana­ta u Piro­tu, sman­jen­je poreza gra|anima Piro­ta, poku{aj zaus­tavl­jan­ja odlas­ka mladih iz gra­da, zloupotrebe u javn­im preduze}ima i sportu, ner­avnomer­an razvoj gra­da, spre~avanje par­ti­jskog zapo{ljavanja i nepo­ti­zam. Najbol­je za Pirot sma­tra da bi se na ovaj na~in gra|anima omogu}ilo da steknu uvid u rad vladaju}e ve}ine i opozi­ci­je, te budu}e opre­del­jen­je na lokalnim izbori­ma navode u saop{tenju koje pot­pisu­je {ef ove Odborni~ke grupe @arko Todor­ovi}.