REKONSTRUKCIJA 17 PUTNIH PRAVACA U ZONI KORIDORA 10

Usko­ro po~inju radovi na rekon­struk­ci­ji put­nih prava­ca u zoni Kori­do­ra 10. Ugov­ori o real­izaci­ji ovog posla pot­pisani su danas u Grad­skoj upravi Pirot.