REAGOVANJE

Reaguju}i na navode OG Najbol­je za Pirot, iz infor­ma­tivne slu‘be GO SNS‑a podse}aju javnost i ovu odborni~ku grupu da su ~lanovi ove odborni~ke grupe deo lokalnog par­la­men­ta i politi~kog ‘ivota postali jer su na prethod­nim lokalnim izbori­ma izabrani na listi Srpske napredne stranke. 

U saop{tenju SNS podse}a ~lanove OG Najbol­je za Pirot da su vi{e od osam god­i­na bili deo lokalne vlasti, prvo kao ~lanovi G17+, a onda i Koali­ci­je za Pirot, odak­le su do{li u SNS, iz koje su nedugo posle zavr{etka izb­o­ra isklju~eni, a man­dat kao i man­dat koji su uzeli sa Koali­ci­jom za Pirot zadr‘ali i trgo­v­ali njime. SNS u saop{tenju navodi: 

”Zbog sve­ga nave­denog, a s obzirom da ste uvek svoj li~ni interes, stavl­jali iznad op{tih intere­sa, gospo­dine Todorovi}u, nemate nikak­vo moral­no pra­vo da komentari{ete trenut­nu aktuel­nu politi~ku situaci­ju, jer su SNS kao stran­ka i Vasi} kao dugogodi{nji gradona~elnik sa svo­jom Koali­ci­jom za Pirot dokaza­li neosporn­im rezul­ta­ti­ma koji je nji­hov cilj”, ka‘e se u saop{tenju SNS‑a.

Doda­ju i da }e nji­ho­va budu}a sarad­n­ja doneti gradu dalji razvoj i op{ti bolji­tak.