PRVI REBALANS BUDŽETA U OVOJ GODINI

Vi{ak pri­ho­fa koji se prvim rebal­an­som bud‘eta Piro­ta za ovu god­inu pre­na­men­ju­je iznosi vi{e od 276 mil­iona dinara. Pred­log odluke o rebal­an­su usvo­jen je na dana{njoj sed­ni­ci Grad­skog ve}a.