OSNIVAČKA SKUPŠTINA SRPSKE DESNICE

U ~itaoni­ci Nar­o­dne bib­lioteke sino} je odr‘ana Osniva~ka skup{tina Grad­skog odb­o­ra Srpske desnice, koja se, navode iz ove stranke, spre­ma za lokalne izbore.