OG NAJBOLJE ZA PIROT O AKTIVNOSTIMA VLADAJUĆE VEĆINE, REAGOVANJE GO SNS

Iz Odborni~ke grupe Najbol­je za Pirot navode da, poŠ{to je dana{nja kon­fer­en­ci­ja odr‘ana u pros­tori­ja­ma Gradske skup{tine nije jas­no u kom svo­jstvu se Vasi} obra}ao gra|anima: kao gradona~elnik ili je to bila strana~ka kon­fer­en­ci­ja, pita­ju u saop{tenju.

Navode da je o~igledno da vladaju}a ve}ina u Piro­tu gubi podr{ku gra|ana, te, kako navode, kao jed­inu slamku spasa vidi neprirod­no ujed­in­ja­van­je sna­ga ~iji je jedi­ni cilj ostanak na vlasti, a ne interes gra|ana. Izda­ja sve­ga o ~emu su gov­o­rili do sada zaista nije prepre­ka u bor­bi za funkci­je i golu vlast, navo­di se u saop{tenju OG Najbol­je za Pirot. 

Iz ove odborni~ke grupe smata­ju da su li~ni intere­si i potre­ba za skri­van­jem iza kulisa vlasti nad­vladali nad potre­ba­ma Piro}anaca. Navode da }e gra|ani Piro­ta na predstoje}im izbori­ma re}i da li je odlu­ka gradona~elnika dobra samo za nje­ga li~no ili za Pirot.

Doda­ju da OG ”Najbol­je za Pirot” nas­tavl­ja svo­ju dosled­nu poli­tiku koja je vo|ena interes­i­ma gra|ana, za odbranu prav­ih vred­nos­ti, za odbranu reka, za nove ide­je i nove ljude, navode u saop{tenju koje pot­pisu­je {ef ove odborni~ke grupe @arko Todorovi}.