KOMUNALAC OBELEŽIO 59 GODINA POSTOJANJA I RADA

JP Komu­nalac Pirot je danas obele‘ilo 59. god­inu uspe{nog poslo­van­ja. Komu­nalac trenut­no zapo{ljava 148 rad­ni­ka, a ima potrebe, zbog obi­ma posla, za pove}anjem bro­ja zaposlenih. Ovo javno preduze}e osno­vano je na dana{nji dan 1961. godine.