HUMANITARNA AKCIJA ZA KORISNIKE DNEVNOG BORAVKA MNRL

Svake srede Dnevnom boravku za men­tal­no nedo­voljno razvi­je­na lica bi}e isporu~ivane zna~ajne koli~ine vo}a i povr}a namen­jene koris­nici­ma. Ovo je human­i­tar­na akci­ja Fejs­buk grupe ”Mame Piro}anke” i UG ”Osve‘enje” koju real­izu­ju u sarad­nji sa Udru‘enjem ”Dobra vila za vas” iz Beograda.