ZAVRŠEN 21. SALON KNJIGE I GRAFIKE U PIROTU

Danas je zavr{en 21. Salon knjige i grafike tradi­cional­nim izvla~enjem ime­na dobit­ni­ka kom­ple­ta knjiga.Na Salonu je ove godine u~estvovalo 25 izda­va~kih ku}a.