ZAHTEVI ZA PODSTICAJE ZA TOV GRLA DO 30. JUNA

Poljoprivred­ni proizvo|aa~i ve} ~etiri godine preda­ju klani­ci zahteve za pod­sti­ca­je za tov jag­n­ja­di, jara­di, biko­va i svin­ja. Pre­ma re~ima save­to­davca PSSS-a , Oli­v­ere Gavrilovi} , najve}i broj pre­datih zahte­va u Pirot­skom okrugu je za tov biko­va i jagnjadi.