VLADAN VASIĆ ČLAN PREDSEDNIŠTVA SNS‑a

Gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} izabran je za ~lana Predsedni{tva Srpske napredne stranke. To je na sed­ni­ci Glavnog odb­o­ra saop{tio lid­er ove stranke Alek­san­dar Vu”~i}, koji je Vasi}a predlo‘io za ovu funkci­ju. Pre­ma pisan­ju medi­ja, Vu}i} je rekao da za novog ~lana Predsedni{tva predla‘e gradona~elnika Piro­ta Vladana Vasi}a, koji se priklju~io Srp­skoj napred­noj stran­ci i zah­valio mu na tome. Podse}amo da je Vasi} u politi­ci ve} dvade­set god­i­na, od kojih je sedamnaest na ~elu op{tine, odnos­no Gra­da Piro­ta. Na vanred­nim lokalnim izbori­ma 2003. godine neposred­no je izabran za predsed­ni­ka op{tine kao lid­er ”Koali­ci­je za Pirot”, koja je pobe­di­la i na lokalnim izbori­ma 2008,. 2012. i 2016. godine. Od 2016. godine je gradona~elnik po{to je Pirot dobio sta­tus gra­da.