PREVENTIVNI PREGLEDI ZA UČENIKE

Savre­meni na~in ‘ivota dece {kol­skog uzras­ta, sve du‘i peri­od ispred ekrana, man­ja fizi~ka aktivnost i nepravil­na ishrana mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih prob­le­ma. U cilju pre­ven­ci­je, svake godine u [kol­skom dis­panzeru Doma zdravl­ja Pirot, orga­nizu­ju se sis­tem­ats­ki pre­gle­di u~enika osnovnih i sred­njih {kola.