DO SLUŽBE KUĆNE NEGE PREKO IZABRANOG LEKARA

Slu‘ba ku}ne nege i le~enja Doma zdravl­ja Pirot pos­to­ji 35 god­i­na. Lekari svakod­nevno rade u ambu­lan­ti i na terenu.