TO PIROT NA SAJMU TURIZMA U BEOGRADU

Sino} je zvani~no zavr{ena najznaja~nija turisti~ka man­i­festaci­ja u regionu, Me|unarodni sajam tur­iz­ma u Beogradu. Turisti~ka orga­ni­zaci­ja Pirot pred­stavi­la je kom­plet­nu turisti~čku ponudu gra­da i oko­line.