SREBRO ZA JONČIĆA

U Ni{u je odr‘ano 2. kolo Kupa Srbi­je u strelja{tvu. U konkuren­ci­ji mla|ih junio­ra Sve­tomir Jon~i} iz SD Lukan­jac osvo­jio je sre­br­nu medalju u dis­ci­pli­ni stan­dard­na vazdu{na pu{ka sa 586 kru­go­va.