PRIJATELJSKA UTAKMICA KOŠARKAŠKIH REPEZENTACIJA U KOLICIMA SRBIJE I BUGARSKE

Bela Palan­ka je min­u­log viken­da bila doma}in pijateljske utak­mice ko{arka{kih reperezentaci­ja u kolici­ma Srbi­je i Bugarske. Ovo je bio i prvi zvani‘ni nast­up na{e reprezentaci­je odi­gran u Srbi­ji.