POČELO DRUGO POLUGODIŠTE

Nas­ta­va u dru­gom polugodi{tu, posle produ‘enog zim­skog raspu­ta, po~ela je danas u svim osnovn­im i sred­njim {kola­ma. Slede}i ras­pust za |ake je sredi­nom apri­la u vreme uskr{njih prazni­ka.