POBEDA STONOTENISERA PIROTA

U der­bi­ju Druge lige STK Radni~ki iz Piro­ta pobe­dio je u Leskovcu ekipu Dubo~ice sa 4:3.  Tri­jumf na{em timu doneo je dubl Danijali-@ivkovi} u odlu~uju}em me~u. U nared­nom kolu na{i stonotenis­eri do~ekuju ekipu Haj­duk Veljko iz Negoti­na sa kojom trenut­no dele dru­go i tre}e mesto.