MLEKARSKU ŠKOLU POSETIO AMBASADOR FINSKE U SRBIJI

Mlekarsku {kolu ”dr Obren Peji}” pose­tio je ambasador Finske u Srbi­ji Kimo Lahde­vir­ta. Obi{ao je {kolske pros­tori­je, lab­o­ra­tori­je, radion­ice, saz­nao vi{e o uslovi­ma i na~inu rada u Domu u~enika. Lahde­virt je tokom borav­ka u {koli video na~in izrade pirot­skog ka~kavalja, lokalnog i nacionalnog bren­da. Ambasador Finske je ovom pri­likom izrazio zado­voljst­vo i ‘elju da posre­du­je u povezi­van­ju Mlekarske {kole sa {kola­ma sli~nog tipa u Fin­skoj, kako bi se u budu}nosti omogu}ila me|unarodna sarad­n­ja kroz raz­menu u~enika i nas­tavni­ka, navo­di se u saop{tenju.