SAVETOVANJE POLJOPRIVREDNIH INŽENJERA U MLEKARSKOJ ŠKOLI

Mlekars­ka {kola sa domom u~enika ”Dr Obren Peji}” doma}in je save­to­van­ja poljoprivred­nih in‘enjera Pirot­skog okru­ga sa zim­skom {kolom za proizvo|a~e ”Pre­ra­da mleka”.