MINISTARKA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ OTVORILA REKONSTRUISANI DEO VRTIĆA

Min­istar­ka bez port­fel­ja zadu‘žena za demografi­ju i pop­u­la­cionu poli­tiku Slav­i­ca \Đuki}ć Dejanović} poseti­la je Pirot. Posle sas­tan­ka sa gradona~elnikom, zamenikom gradona~elnika i rukovod­stvom gra­da, sve~ano je otvo­rila rekon­stru­isani deo vrti}a Prvo­ma­js­ki cvet.