NOVI APARAT U STOMATOLOŠKOJ SLUŽBI DOMA ZDRAVLJA

Slu‘ba za stomatolo{ku zdravstvenu za{titu odraslih, zahvaljuju}i sred­sti­ma Gra­da Piro­ta, dobi­la je vredan aparat koji }e unrapred­i­ti dijag­nos­tiku u stomatologiji.