MARJANOVIĆ: MERE ZA SUZBIJANJE AFRIČKE KUGE DIVLJIH SVINJA SE MORAJU SPROVESTI

Na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga u seli­ma koja se nalaze u podru~čjima zara‘enim afri~kom kugom divljih svin­ja, Piro­ta i Dim­itro­vgra­da u toku je sprovo|enje mera Uprave za vet­er­inu Ni{ s ciljem spre~avanja {iren­ja bolesti kod doma}ih svin­ja. Posled­njih dana me{tani sela Kru­pac su protesto­vali, jer se eutanazi­rane ‘ivot­in­je ukopava­ju u nji­hovom ataru. Tim povodom u Pirot­skom okrugu danas je odr‘an sas­tanak pred­stavni­ka Regi­nalnog kriznog cen­tra za suzbi­jan­je afri~ke kuge svin­ja iz Ni{a i predsed­ni­ka mes­nih zajed­ni­ca u koji­ma se mere Uprave za vet­er­inu sprovode.