OBELEŽAVANJE I KLANJE DOMAĆIH SVINJA U SELIMA PIROTA I DIMITROVGRADA

Na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga u seli­ma koja se nalaze u zara‘enim podru~jima afri~kom kugom divljih svin­ja , Piro­ta i Dim­itro­vgra­da u toku je sprovo|enje mera Uprave za vet­er­inu Ni{ u sarad­nji sa lokalnom samoupravom, Lova~kim udru‘enjima i Vet­eri­narskom klinikom, koja obavl­ja aktivni nad­zor na terenu. Ekipe Vet­eri­narskog insti­tu­ta Ni{ sprovode popis, obele‘avanje svin­ja u ovim seli­ma, a ‘ivot­in­je se {alju na klan­je u najbli‘u klan­icu, izjavio je Miroljub Mar­janovi}, rukovodi­lac Region­alnog kriznog cen­tra za suzbi­jan­je Afri~ke kuge svin­ja Ni{.